Viktige forutsetninger ved bruk av Sikaflex

Ved nating av båtdekk finnes det ulike oppfatninger og individuelle erfaringer som kan være motstridende. Vi har her tatt hensyn til de fysiske egenskaper ved produktene, kombinert med erfaring om ulike tre-, plast- og metallmaterialers egenskaper.

 

152c50c5d07513d90374.jpg1d7c8ed51cad17052443.jpgVed nating av båtdekk finnes det ulike oppfatninger og individuelle erfaringer som kan være motstridende.

Vi har her tatt hensyn til de fysiske egenskaper ved produktene, kombinert med erfaring om ulike tre-, plast- og metallmaterialers egenskaper.

Ved åpne dekkskonstruksjoner og hvor natemassen er eneste tetning, henvises det til 2-trinns tetteprosedyre i h.t. Det Norske Veritas’ “Regler for bygging og klassifikasjon av trefartøyer”.

Ved bruk av Sika’s lime- og natemasser er det viktig at du leser den etterfølgende bruksanvisning, samt de aktuelle tekniske datablader.

Ideelle arbeidsforhold

Arbeidsforholdene vil ha direkte innvirkning på både limeeffekt og det generelle resultat som oppnås.Arbeidstemperaturen bør ligge mellom +5° C og +25° C. I tillegg skal temperaturen holdes konstant (eller synkende) under hele påføringstiden.

Fuktinnholdet i treverk skal ideelt sett være under 12%, og ikke overstige 15% for å oppnå en god vedheft.

For å oppnå best resultat bør hele påføringsområdet være beskyttet mot direkte sol og vann i god tid før arbeidet begynner, samt under hele påføringsprosessen.

Legging/liming av dekksbordene

  • Det vanligste er at dekksbordene legges på et underlag av plywood, glassfiberarmert polyester, stål eller aluminium.
  • Underlaget må være rent, tørt og avfettet.
  • Underlag av tre rengjøres med aceton! Ventetid min. 2 timer.
  • Treverket skal primes på limsiden med Sika® Primer 290 DC, ventetid min. 1 time maks 5 timer.
  • Ubehandlet stål/aluminium avfettes med Sika® Cleaner-205.
  • Primer påføres min. 10 min. etter avfetting.
  • Til aluminium benyttes Sika®Primer-204 og til stål Icosit® EG1. Glassfiberarmert polyester skal slipes lett med sandpapir og avfettes med Sika®Cleaner-205 og primes med Sika®Primer 210T.
  • Som lim benyttes Sikaflex®-298 (selvutflytende type for horisontale flater, maks. 4% fall) eller Sikaflex®-291/ Sikaflex®-292 (skrånende flater). Underlag som har større ujevnheter bør limes med Sikaflex®-292.
  • Etter utlegging av limet (OBS! Vær oppmerksom på limets bearbeidningstid) legges dekksbordene. Disse festes mekanisk eller presses med jevn vektfordeling mot underlaget – lagtykkelse min. 2 mm. Bordene skal være under press inntil den valgte Sikaflex®-massen er herdet. (Konf. tekniske datablad m.h.t. herdetider).

Før legging av dekksbordene er det også viktig å ha tatt hensyn til ideel natebredde.

Natedimensjonering

Det er meget viktig at natebredden er tilpasset dekksbordets bredde. Retningslinjer for valg av natebredde er gitt i tabellen under. 

 Plankebredde   Natebredde   Natedybde 
 35 mm  5 mm  5-6 mm
 45 mm  5-6 mm  6 mm
 50 mm  6-7 mm  6 mm
 75 mm  10 mm  7 mm
 100 mm  12 mm  8 mm
 125 mm  12 mm  10 mm

 

(Natebredde ca. 10% av bordbredde)Ovennevnte tabell gjelder teak o.l. tresorter. Ved bruk av f.eks. furu, gran eller Oregon-pine må natedimensjonene økes med min. 20%.

Forarbeide/rengjøring

Når du skal igang med nating av båtdekket, er det viktig at materialet som det skal nates på er tørt, rent, olje- og fettfritt. For best resultat bør arbeidet utføres når bordene står lengst fra hverandre, d.v.s. på den varmeste tiden av året. Gamle rester av tidligere natemasser må fjernes. Dette gjør du best ved fresing, slik at hefteflatene igjen blir rent tre. Alle løse partikler fjernes ved støvsuging. Dekksbordene kan også være fettholdige, enten som følge av tresorten du benytter (teak, norsk furu etc.) eller som følge av tidligere impregnering/ behandling som er foretatt på dekket. Evt. avfetting gjør du best ved at fugesidene “bades” grundig i Aceton. Tørketid: 60 min. v/ 20° C.

Bunnfylling

Ved bruk av elastisk fugemasse som Sikaflex®, er det viktig å påse at massen kun hefter til sidene – ikke til natens bunn. Natedybden må være så stor at du får plass til bunnfylling. Bruk en rund Sika® Bunnfyllingslist, som bør “luftes” i 1 døgn før priming foretas. Alternativt kan man f.eks. benytte bomullsdrev. Dersom natedybden ikke tillater bruk av bunnfyllingslist, skal det benyttes Sika Natetape, som Sikaflex® ikke hefter til. NB! Sika® Nate-tape må legges ned etter priming. Frittliggende dekk skal drives med garn.

Priming

Ved nating av båtdekk er kravet til vedheft særdeles høyt og det er nødvendig at du benytter primer. Etter at bunnfyllingsprosedyren er utført og evt. luftet, primes 2 strøk, endeved primes 3 strøk med med Sika® Primer-290 DC.Primeren skal tørke min. 1 time etter 1. strøk. Sikaflex®-290 DC kan påføres min. 1 time, maks. 5 timer etter 2. strøk (+15° C til +20° C).

Nating

Før natearbeidet starter må du påse at arbeidsforholdene er i samsvar med de anbefalinger som er gitt tidligere i denne veiledningen. Det er som nevnt viktig for et godt resultat at Sikaflex®-290 DC ikke utsettes for sol eller regn under utførelsen og den påfølgende herdeprosessen.

Sikaflex®-290 DC-patronen åpnes ved å punktere (med syl, skrutrekker eller plastdysen) membranen i fronten.Evt. aluminiumslokk i patronens bunn slås inn og fjernes. Plast-dysen skrus på og avkuttes etter den ønskede fugebredde i 90° vinkel. (Skjæres litt større enn natebredden). Fugemasse-patronen plasseres i en standard fugepistol – og fylling av natene kan begynne.

Fyll naten fra bunnen og helt opp til overkant av dekksbordene. For å oppnå en riktig påføring av massen, skal pistolen holdes i 90° vinkel og skyves fremover. Deretter bør det sparkles over naten etter ca. 5-10 min. – for at evt. luft mellom bunn av naten og natemassen fortrenges. Dersom det ikke er ønskelig å etterslipe dekket, kan det istedet brukes maskeringstape langs kantene.

NB! Tape fjernes umiddelbart etter sparkling.

 

Sliping

Sikaflex®-290 DC er normalt klar for sliping etter ca. 1 uke. (NB! se pkt. Impreg./overflatebeh.). En båndsliper er velegnet til dette arbeidet. Ved større arbeider kan evt. en parkettsliper benyttes. Start med korning nr. 80.

 

Impregnering/overflatebehandling.

Sikaflex® -290 DC er ikke bestandig mot alle typer treimpregneringsmidler. Enkelte av disse inneholder løsningsmidler som kan bryte ned natemassen over tid. Vi anbefaler at det tas kontakt med den aktuelle leverandør av impregneringen for nærmere informasjon m.h.t. bruk i kombinasjon med Sikaflex®.

Sikaflex®-290 DC kan overmales og lakkeres med de fleste malinger og lakker – gjør forforsøk. Etterbehandling foretas en uke etter sliping. Dersom overflatebehandlingsmiddelet inneholder sterke løsningsmidler, skal leverandøren, eller Sika Norge AS kontaktes for godkjenning før bruk.

Bruker du et produkt som er fortynnbart med whitespirit, skal produktet fortynnes med 40% whitespirit i de 2 første strøkene. Andre alternativer er lakker og oljer som er vannbaserte eller 2-komp. lakker og oljer.

Påfør behandlingen i tynne strøk og avslutt hvert strøk med fordriver. Legger du på for tykke strøk, kan overflatebehandlingen bruke lang tid på å herde oppå Sikaflex®.Dersom du før etterbehandling av dekket ditt er i tvil om den etterbehandling/overflatebehandling du har valgt kan skade Sikaflex®-290 DC – ta kontakt med oss eller leverandør!NB! Natemassen må være fullstendig utherdet før etterbehandling starter.Sikaflex®-290DC: Herdetid: min 14 dager (ved 23oC og 50% luftfuktighet).

Forbrukstabell

Følgende tall er estimert som forbruk av h.h.v. Sika® Primer-290 DC og Sikaflex®-290 DC.